Regulamin wypożyczania kajaków na 9 WMK

Dotyczy zasad wypożyczania sprzętu od KAJAKUJEMY.PL zwanej dalej „Wypożyczalnią” na 9 Wodną Masę Krytyczną w Krakowie.

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się tylko osobom pełnoletnim na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem podanym na stronie http://kajakujemy.pl/wodna-masa-krytyczna/ prowadzonej przez KAJAKUJEMY.PL
2. Wypożyczalnia nie występuje w roli ‘organizatora spływu’, co oznacza, że nie zapewnia instruktorów i ubezpieczenia, a jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływ jest organizowany we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać potwierdzenie wpłaty i dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Po dokonaniu wpłaty oraz wpisie do Książki Wypożyczeń uznaje się sprzęt za wypożyczony. Czas wypożyczenia liczy się od momentu wydania sprzętu do końca trwania wydarzenia.
5. Dokonując wpisu Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin ponosząc pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt oraz oświadcza, że zarówno on jak i zabierane ze sobą osoby nie mają przeciwwskazań zdrowotnych. Wypożyczający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przekazanie treści niniejszego regulaminu osobom zabieranym na pokład. Osoby te korzystając ze sprzętu wypożyczalni traktowane są jak wypożyczający i są zobowiązane do zaakceptowania niniejszego regulaminu.
6. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody. Małe dzieci do lat 5-ciu mogą pływać z opiekunami jako trzecia osoba w kajaku.
7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego mu sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
8. Wypożyczający zobowiązuje się do używania wydawanego mu sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem ponosząc pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
9. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu. Uczestnik spływu zdaje sobie sprawę z podejmowanego ryzyka związanego z poruszaniem się kajakiem po rzece i ewentualnie poniesionymi w związku z tym konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi.
10. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie rzeczy, oraz szkody powstałe podczas spływu i poza nim w wyniku ich niewłaściwego zabezpieczenia, a w szczególności kradzieży, uszkodzenia, zaginięcia, dewastacji włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz szkody wywołane ewentualnymi wadami sprzętu udostępnionego przez wypożyczalnię lub nieumiejętnym posługiwaniem się wypożyczonym sprzętem. Wypożyczający wypożycza sprzęt na własną odpowiedzialność i w jego gestii leży odpowiednie zabezpieczenie swoich rzeczy.
11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
12. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscach wyznaczonych przez organizatora wydarzenia.
13. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
14. Za sprzęt niezwrócony w terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę zgodnie z cennikiem podanym na stronie: http://kajakujemy.pl/wynajem-dlugoterminowy-krakow/
15. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
16. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem bez zwrotu wpłaty.
17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca Wypożyczalni jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
18. Akceptując niniejszy regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem na potrzeby wypożyczenia sprzętu z wypożyczalni, oraz wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby promocji Kajakujemy.pl i w mediach społecznościowych.
19. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

Regulamin obowiązuje od 4.06.2020r.