Warunki uczestnictwa – adventoor

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem jest firma Kajakujemy.pl z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: „Kajakujemy.pl”), zobowiązująca się do przeprowadzenia spływu zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.kajakujemy.pl

2. Terminem „spływ” określany jest czas od początku do końca trwania wydarzenia.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie akceptacji przez Uczestnika warunków uczestnictwa poprzez opłacenie udziału w spływie w formie zadatku lub pełnej ceny.

4. Uczestnikiem spływu jest osoba wskazana w rezerwacji, jako Uczestnik. Osoba dokonująca rezerwacji oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do dokonania rezerwacji zaś zgłaszani przez nią Uczestnicy zapoznali się z obowiązującymi Warunkami uczestnictwa, programem spływu, wyrazili zgodę na udział w spływie, a także zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz wykorzystanie ich wizerunku dla potrzeb promocji firmy kajakujemy.pl na stronie i w mediach społecznościowych. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby wskazanej imiennie w pisemnym oświadczeniu rodzica lub opiekuna prawnego. Za szkody wyrządzone podczas spływu przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Każdy Uczestnik nad rzeką podpisuje osobiście dokumenty potwierdzające obecność na spływie. Dokumenty zbiorowe oraz dokumenty dotyczące osób niepełnoletnich podpisują osoby do tego upoważnione.

6. Osoba dokonująca rezerwacji przyjmuje na siebie odpowiedzialność za informowanie zgłaszanych Uczestników o wszystkich szczegółach dotyczących spływu, a zgłaszając Uczestników oświadcza, iż zaakceptowali oni niniejsze warunki uczestnictwa i program spływu.

7. Uczestnik, biorąc udział w spływie, oświadcza w imieniu swoim oraz reprezentowanych osób niepełnoletnich, że zapoznał się i akceptuje warunki spływów organizowanych przez Kajakujemy.pl, oraz że jego stan zdrowia umożliwia udział w wydarzeniu. Uczestnik przyjmuje także do wiadomości, że udział w spływie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci. Oznacza to, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko biorąc udział w spływie na własną odpowiedzialność.

8. Uczestnik, biorąc udział w spływie zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń osób prowadzących spływ, ogólnych zasad bezpieczeństwa w tym: zakazu spożywania alkoholu lub innych środków odurzających przed zejściem na wodę i w trakcie przebywania na wodzie, obowiązku płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej lub ratunkowej przez osoby nie umiejące lub słabo pływające, zakazu płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania osoby otwierającej spływ na wodzie, pozostawania za osobą zamykającą, oddalania się od grupy na wodzie, przestrzeganiu prawa o ruchu wodnym i ochronie przyrody, a także udzielenia pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości, a także nie stwarzania w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych podczas trwania spływu. Udział w spływie oraz korzystanie z dodatkowych atrakcji odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika.

9. Kajakujemy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie rzeczy, oraz szkody powstałe podczas spływu i poza nim w wyniku ich niewłaściwego zabezpieczenia, a w szczególności kradzieży, uszkodzenia, zaginięcia, dewastacji włączając w to szkody wywołane siłami natury oraz szkody wywołane ukrytymi wadami sprzętu udostępnionego przez kajakujemy.pl lub nieumiejętnym posługiwaniem się tym sprzętem. W gestii Uczestnika leży dopilnowanie i odpowiednie zabezpieczenie swoich rzeczy.

10. Kajakujemy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.

II. Zasady zmian warunków Umowy

1. Ceny wyszczególnione w materiałach informacyjnych są cenami stałymi.

2. Kajakujemy.pl zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej elementów w każdym momencie z przyczyn od siebie niezależnych, a w szczególności: działania siły wyższej, skrajnych warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych lub lokalnych, zagrożenia zdrowia lub życia. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie, a jedynie zwrot całości wniesionych opłat.

III. Warunki płatności

1. Uczestnicy dokonują wpłat za pośrednictwem portalu adventoor.com akceptując regulamin rezerwacji i płatności adventoor.com

IV. Realizacja umowy

1. Uczestnik ma prawo do otrzymania świadczeń gwarantowanych umową.

2. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w trakcie trwania spływu dowodu wpłaty w celu ewentualnej weryfikacji oraz w momencie rozpoczęcia spływu wszelkich wymaganych dokumentów upoważniających w tym dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu.

3. W trakcie trwania spływu, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych i innych obowiązujących w miejscu przebywania Uczestnika oraz podporządkowania się poleceniom kierownika, instruktora, lub innego przedstawiciela Kajakujemy.pl w celu właściwego przeprowadzenia spływu.

4. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do pokrycia związanych ze szkodą kosztów.

5. W przypadku zgubienia, kradzieży oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu uczestnik zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania, również w przypadku strat lub uszkodzeń sprzętu w trakcie trwania akcji ratunkowej.

6. W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku, nie podporządkowywania się poleceniom obsługi spływu, stwarzania zagrożenia dla osób lub mienia, Kajakujemy.pl może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zwrotu pobranej kwoty. W takim wypadku Uczestnik opuszcza imprezę niezwłocznie.

V. Reklamacje

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania [ niezgodnego z pkt.1.1 ] Umowy przez firmę Kajakujemy.pl, Klient ma prawo wnieść reklamację. Reklamacje winny być składane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty zakończenia spływu. W tym przypadku decyduje data nadania listu poleconego lub data wysłania skanu.

2. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji spływu Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym reprezentanta Kajakujemy.pl tak, aby już na miejscu mogły być podjęte środki zaradcze, a wszelkie niedogodności usunięte. Uczestnik może domagać się rekompensaty jedynie w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy ustalaniu całej wartości spływu, a nie zostały zrealizowane.

3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanych świadczeń z przyczyn niezależnych od Kajakujemy.pl np. niestawienie się Uczestnika na określoną godzinę zbiórki, dobrowolna rezygnacja z możliwości wykorzystania opłaconego świadczenia lub niedostosowanie się Uczestnika do zasad bezpieczeństwa.

4. Podstawą reklamacji składanej przez Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, których Kajakujemy.pl, przy należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub zaistniały nie z winy Kajakujemy.pl.

5. Kajakujemy.pl zastrzega sobie termin 30 dni na rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi.

VI. Ubezpieczenie

1. Kajakujemy.pl nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników spływu. Uczestnik ubezpiecza się indywidualnie we własnym zakresie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Akceptując niniejsze warunki uczestnictwa wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem na potrzeby wypożyczenia sprzętu z wypożyczalni, oraz wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby promocji kajakujemy.pl i w mediach społecznościowych.

2. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd.

3. W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszych Warunków Uczestnictwa, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.