Regulamin wynajmu

Dotyczy długoterminowego wynajmu sprzętu kajakowego prowadzonego przez KAJAKUJEMY.PL

1. Wynajem sprzętu odbywa się tylko osobom pełnoletnim na zasadach odpłatności na okres nie krótszy niż jedna doba i zgodnie z cennikiem dobowym udostępnionym przez wypożyczalnię KAJAKUJEMY.PL
2. Wypożyczalnia nie występuje w roli ‘organizatora spływu’, co oznacza, że nie zapewnia instruktorów i ubezpieczenia, a jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
3. Wynajem długoterminowy odbywa się poprzez uprzednie zarezerwowanie sprzętu drogą elektroniczną lub telefonicznie zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie KAJAKUJEMY.PL Warunkiem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% całkowitej kwoty wynajmu. Zadatek jest bezzwrotny i wchodzi w skład całościowej opłaty za wynajęty sprzęt.
4. Aby odebrać zarezerwowany sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Ustalenia dokonywane są tylko z jedną osobą reprezentującą grupę. W szczególnych przypadkach Wydający na prawo odmówić wydania sprzętu.
5. Wynajęcie sprzętu następuje po dokonaniu wpłaty za deklarowany czas wynajmu oraz wpisu do Książki Wynajmu. Dokonując wpisu Wynajmujący potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin ponosząc pełną odpowiedzialność materialną za wynajęty sprzęt.
6. Wynajmujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
7. Wynajmujący zobowiązuje się do używania wydawanego mu sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem ponosząc pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
8. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu. Uczestnik spływu zdaje sobie sprawę z podejmowanego ryzyka związanego z poruszaniem się kajakiem i ewentualnie poniesionymi w związku z tym konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi.
9. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone wynajętym sprzętem na rzecz innych osób lub firm, a także za szkody wywołane nieumiejętnym posługiwaniem się wynajętym sprzętem lub ukrytymi wadami tego sprzętu.
10. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się we wcześniej ustalonym miejscu.
11. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
12. Za sprzęt niezwrócony w terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą dobę zgodnie z cennikiem.
13. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
14. Akceptując niniejszy regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem na potrzeby wynajmu sprzętu od wypożyczalni kajakujemy.pl.
15. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

 

Regulamin obowiązuje od 14.05.2018r.