Regulamin udziału w zajęciach Nordic Walking

1. Organizatorem zajęć Nordic Walking jest firma Kajakujemy.pl z siedzibą w Krakowie działająca pod szyldem SuperNordicWalking zwana dalej „Organizatorem”.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja treści niniejszego regulaminu.
3. Uczestnik, zapisując się na zajęcia oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.
4. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 16-tego roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie z rodzicem, opiekunem prawnym lub pełnoletnią osobą posiadającą imienne oświadczenie od rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnicy powyżej 16-go roku życia, którzy nie osiągnęli pełnoletności, są zobowiązani przekazać Organizatorowi/Instruktorowi pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego najdalej w dniu przystąpienia do pierwszych zajęć.
5. Udział w zajęciach jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie www.kajakujemy.pl i/lub www.supernordicwalking.pl
Karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez inne osoby. Obejmuje ilość zadeklarowanych wejść/zajęć i ważny jest 1 miesiąc kalendarzowy począwszy od daty pierwszych zajęć, które obejmuje karnet.
6. W zajęciach mogą wziąć udział osoby które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.kajakujemy.pl lub www.supernordicwalking.pl albo mają ważny karnet. Decyduje kolejność zgłoszeń, a pierwszeństwo maja osoby z wykupionymi karnetami.
7. Zajęcia grupowe odbędą się w momencie zebrania minimum 3 uczestników.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub przełożenia ich w inne miejsce lub termin w przypadku złych warunków atmosferycznych, np. ulewnego deszczu, burzy, śnieżycy, silnego wiatru lub z przyczyn niezależnych od niego np. decyzji władz państwowych lub lokalnych albo zagrożenia życia lub zdrowia. Informacje o tym fakcie zamieszczane są z odpowiednim wyprzedzeniem na profilu Facebook firmy oraz dodatkowo przesyłane e-mailem lub sms-em -w przypadku uczestników, którzy udostępnią swoje adresy mailowe lub numer telefonu.
W przypadku odwołania zajęć z powodów leżących po stronie Organizatora lub z przyczyn niezależnych od niego, karnety ulegają przedłużeniu o ekwiwalent przepadających zajęć.
9. W przypadku, gdy Uczestnik nieoczekiwanie opuszcza zajęcia, Uczestnik nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia, ani uwzględnienia opuszczonych zajęć na kolejnym karnecie. W przypadku gdy Uczestnik zgłosi swoja nieobecność co najmniej na 1 pełny dzień przed terminem zajęć, zajęcia nie przepadają, a karnet zostaje jednokrotnie przedłużony 1 tydzień podczas którego można te zajęcia odrobić.
10. W przypadku rezygnacji z zajęć przez osoby posiadające karnet, Uczestnik ma możliwość (w porozumieniu z Organizatorem) znalezienia chętnej osoby na zwalniane miejsce zgodnie z obowiązującymi zasadami odpłatności. W takim przypadku będzie możliwy zwrot opłaty za karnet proporcjonalnie do niewykorzystanych wejść przez rezygnującego Uczestnika.
11. Uczestnicy zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach w stroju sportowym dostosowanym do warunków pogodowych oraz obuwiu pełnym.
12. Zajęcia Nordic Walking mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych i prowadzone są w terenie otwartym, w parkach miejskich lub innych terenach zielonych. Instruktor w ramach zajęć określa trasę marszu. Uczestnicy marszu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami „prawa o ruchu drogowym”.
13. Uczestnik zapisując się na zajęcia oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach Nordic Walking oraz bierze w nich udział na własne ryzyko i odpowiedzialność i nie będzie rościł od Organizatora żadnego odszkodowania lub zadość uczynienia w przypadku uszczerbku na zdrowiu.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z udziału w zajęciach.
15. Uczestnik ponosi zobowiązania finansowe za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy. W tym zniszczenie używanego sprzętu zarówno posiadanego przez Organizatora jak użyczanego przez inne podmioty. W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zgubienia sprzętu Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu 100% ceny rynkowej sprzętu bez względu na stopień zamortyzowania.
16. Akceptując niniejszy regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem na potrzeby prowadzenia zajęć Nordic Walking, wykorzystanie mojego wizerunku w celach promocyjnych związanych z działaniami Organizatora.
17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Organizatora.

 

Regulamin obowiązuje od 05.06.2018r.